Practice of implementation of the concept of blended learning with the use of LMS Google Classroom

Keywords: blended learning; learning management system; LMS; Google Classroom.

Abstract

The article points to the need to introduce information and communication technologies (ICT), in particular the concept of "blended learning" in the educational practice of higher education institutions. Blended learning is defined as a form of learning organization in which traditional pedagogical technologies are combined with various forms of online learning. The authors chose to analyze modern scientific and pedagogical research on the problem of implementing the concept of blended learning; describe their own experience in organizing the educational process on the basis of the concept of blended learning. The authors analyze the most important trends in the development of ICT at the present stage of education; the main tasks of using ICT in education. It is indicated that the practical implementation of the online component of blended learning is carried out using LMS (Learning Management System - learning management system). The main functions performed by LMS as an element of blended learning are considered. The authors discuss the main features of Google Classroom - a popular free online educational platform from the world-famous corporation Google. We analyzed our own experience in implementing the concept of blended learning using Google Classroom as a learning management system (LMS). In particular, it points to the extreme relevance of such experience in a complex epidemiological situation in Ukraine and the world. Under the conditions of quarantine restrictions of classroom learning, it was with the help of Google Classroom that it was possible to quickly transform the educational process from a mixed to an online format. As a result of the analysis of scientific researches of a problem, own experience of realization of the concept of blended learning the authors came to a conclusion about efficiency of introduction of the concept of blended learning (blended learning) in educational process and necessity of the further scientific researches of a problem.

References

1. Биков В.Ю., Вернигора С.М., Гуржій А.М., Новохатько Л.М., Спірін О.М., Шишкіна М.П. Проєктування і використання відкритого хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища закладу вищої освіти // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2019. – Том 74 №6. – С. 1-19. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v74i6.3499
2. Теоретико-методологічні засади інформатизації освіти та практична реалізація інформаційно-комунікаційних технологій в освітній сфері України: монографія / В. Ю. Биков, О. Ю. Буров, А. М. Гуржій, М. І. Жалдак, М. П. Лещенко, С. Г. Литвинова, В. І. Луговий, В. В. Олійник, О. М. Спірін, М. П. Шишкіна / наук. ред. В. Ю. Биков, С. Г. Литвинова, В. І. Луговий. –Київ: Компринт, 2019. – 214 с.
3. Гуревич Р. С. Інноваційні освітні технології в навчальному процесі ВНЗ / Р. С. Гуревич // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2013. – Вип. 36. – С. 7-12. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2013_36_4.
4. Гуревич Р. С. Інноваційні освітні технології у вищих навчальних закладах / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – Вип. 45 (49) : матер. 2-ї міжнар. наук.-практ. конф. : "Ідеї академіка Івана Зязюна у працях його учнів і соратників", 25-26 травня 2016 р. – Ч. 1. – С. 266-274.
5. Морзе, Н., Варченко-Троценко, Л. (2019). Використання технологій «перевернутого» навчання на основі відео-матеріалів. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, (21 (28), 9-17. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2019.21(28).02
6. Рашевська Н. В. Мобільні інформаційно-комунікаційні технології навчання вищої математики студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.10 / Рашевська Наталя Василівна; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. – Київ, 2011. – 21 с.
7. Спірін О.М. Критерії і показники якості інформаційно-комунікаційних технологій навчання // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – №1 (33). Режим доступу до журналу: http://journal.iitta.gov.ua
8. Shyshkina М. The Problems of Personnel Training for STEM Education in the Modern Innovative Learning and Research Environment // Педагогіка вищої та середньої школи. – 2018. – 51. – С. 84-89.
9. Alammary, A., Sheard, J., & Carbone, A. (2014). Blended learning in higher education: Three different design approaches. Australasian Journal of Educational Technology, 30(4). https://doi.org/10.14742/ajet.693
10. Allen I. Blending in: The Extent and Promise of Blended Education in the United States [Електронний ресурс] / I. Allen, J. Seaman, R. Garrett // Sloan Consortium. – 2007. – Режим доступу до ресурсу: https://www.onlinelearningsurvey.com/reports/blending-in.pdf .
11. Айнутдинова И. Н. Актуальные вопросы применения технологии смешанного обучения (blended learning) при обучении иностранным языкам в вузе / Ирина Наильевна Айнутдинова // Научный журнал «Общество: социология, психология, педагогіка». – 2015. – №6. – С. 74–77.
12. Bonk C.J., Graham Ch.R. The Handbook of Blended learning: Global Perspectives, Local Designs / foreword by M.G. Moore, J. Cross. John Wiley &Sons Ltd. 2006. 624 p.
13. Воронина М.В. «Перевёрнутый» класс – инновационная модель обучения. Открытое образование. 2018; 22(5):40-51. https://doi.org/10.21686/1818-4243-2018-5-40-51
14. Caner, M. (2012). The Definition of Blended Learning in Higher Education. In Anastasiades, P. S. (Eds.), Blended Learning Environments for Adults: Evaluations and Frameworks (pp. 19-34). IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-4666-0939-6.ch002
15. Horn M. B., Staker H. The Rise of K-12 Blended Learning. Innosight Institute – Charter School Growth Fund – Public Impact, 2011. 17 p.
16. Столяренко І. С. Особливості організації змішаного навчання у підготовці майбутніх учителів інформатики / І. С. Столяренко // Інформаційні технології в освіті. – 2015. – Вип. 25. – С. 138-147. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/itvo_2015_25_13.
17. Фоміних Н. Ю. Підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей до застосування інформаційно-комунікаційних технологій: дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Фоміних Наталія Юріївна, КГУ. – Ялта, 2010. – 299 c.
18. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании / И.Г. Захарова. – М.: Академия, 2003. – 192 с.
19. Дзюбенко А.А. Новые информационные технологии в образовании / А.А. Дзюбенко. – М.: ВНТИЦ, 2000. – 104 с.
20. Зубченко О.С. Інформаційно-комунікаційні технології у шкільній освіті Великобританії: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Зубченко Олена Сергіївна; КУБГ. – К., 2010. – 20 с.
21. Кочарян А. Б. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників гуманітарних спеціальностей класичних університетів: дис. канд. пед. наук : 13.00.10 / Кочарян Артур Борисович – Київ, 2016. – 280 с.
22. Попович Н. М. Проблема інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій у систему професійної підготовки майбутнього вчителя музики [Електронний ресурс] / Наталія Михайлівна Попович // Інформаційн технології і засоби навчання – Режим доступу до ресурсу: https://lib.iitlt.gov.ua/index.php/itlt/article/view/786. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v33i1.786
23. Фомина А. С. Смешанное обучение в вузе: институциональный, организационнотехнологический и педагогический аспекты / Антонина Сивреновна Фомина. // Теория и практика общественного развития. – 2014. – №21. – С. 272–279.
24. Френтцель Д. Система управления обучением и эффективностью работы сотрудников [Електронний ресурс] / Дэвид Френтцель. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: https://www.cfin.ru/management/people/dev_val/lms.shtml.
25. Миценко Д. В. Технологія роботи в Google classroom / Д. В. Миценко, В. В. Шиманська, Т. В. Скиба. – Житомир : ЖФ КІБіТ, 2018. – 36 с. – (2).
26. Richards G. Learning Analytics: On the Way to Smart Education [Електронний ресурс] / Griff Richards. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: https://www.slideserve.com/laszlo/learning-analytics-on-the-way-to-smart-education.
Published
2021-04-22
How to Cite
Mytsenko, D., & Shymanska, V. (2021). Practice of implementation of the concept of blended learning with the use of LMS Google Classroom. Herald of Kyiv Institute of Business and Technology, 45(3), 4-10. https://doi.org/10.37203/kibit.2020.45.01