MANAGEMENT OF ECONOMIC SECURITY OF BUSINESS ENTITIES

  • V. I. TKACHUK Zhytomyrskyi natsionalnyi ahroekolohichnyi universytet http://orcid.org/0000-0002-5584-1099
  • Yu. K. YAREMOV Zhytomyrskyi natsionalnyi ahroekolohichnyi universytet
  • M. I. YAREMOVA Zhytomyrskyi natsionalnyi ahroekolohichnyi universytet
Keywords: business entity, economic security, components, threats, management.

Abstract

The article examines the role of the business environment in shaping the economic security of business entities. The key economic interests of the entity and factors of influence that originate from the internal and external environment and which have a significant impact on the commercial business are distinguished. Potential and real threats to the realization of economic interests and the achievement of goals of the business entities are foreseen. Appropriate measures of an effective system of their protection within the competence of economic security have been developed. The author's vision of defining the economic security of business entities is proposed, which is interpreted as a state of protection of economic interests against the destructive effects of the business environment that maintains resistance to internal and external threats, ensures high competitiveness and ability to sustainable development. It is proposed to distinguish certain areas of economic security, which differ in their purpose and have an individual focus, namely financial, personnel, technical and market. It is proved that the formation of components is, first of all, related to the internal environment, since its factors are solely within the competence of the economic entity and is a primary sign of its effective functioning, which will allow sustainably resisting the effects of the external environment. Internal and external threats of economic activity by separate functional components are distinguished. It is taken into account that economic security management provides for their comprehensive systematic monitoring in order to prevent and minimize destructive effects in a timely. Preventive measures have been developed to improve the level of business security, which will allow to successfully operate in the conditions of competition and to ensure the sustainable development of business entities in the future.

References

Akimova L. M. (2018) Mexanizmy` derzhavnogo upravlinnya ekonomichnoyu bezpekoyu Ukrayiny`: analiz chy`nny`kiv vply`vu sy`stematy`zovany`x za okremy`my` sferamy` yiyi rozvy`tku. Aspekty` publichnogo upravlinnya. T. 6. № 6-7. S. 5–11.

Arefieva O.V., Kuzenko T.B. (2009) Ekonomichni osnovy formuvannia finansovoi skladovoi ekonomichnoi bezpeky. Aktualni problemy ekonomiky. 2009. № 1(91). S. 98–103.

Vasyltsiv T.H., Pasichnyk M.B. (2008) Chynnyky ta dzherela zahroz ekonomichnii bezpetsi pidpryiemstva. Nauk. visn. NLTU Ukrainy. 2008. Vyp. 10. S.128–135.

Zhy`vko Z. B. (2018) Ekonomichna bezpeka pidpry`yemstva: sutnist`, mexanizmy` zabezpechennya, upravlinnya : monografiya. L`viv: Liga-Pres.S.240–256.

Zakonodavstvo Ukrayiny`. Gospodars`ky`j Kodeks Ukrayiny`. Stattya 42. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15/stru .

Kavun S. V. (2009) Sy`stema ekonomichnoyi bezpeky`: metodologichni ta metody`chni zasady` : monografiya. Kharkiv : XNEU.

Kamyshnykova E.V. (2009) Metodyka otsinky rivnia ekonomichnoi bezpeky metalurhiinoho pidpryiemstva. Aktualni problemy ekonomiky. № 1(101). S. 77–82.

Kozachenko G. V., Ponomar`ov V.P., Lyashenko O.M. (2003). Ekonomichna bezpeka pidpry`yemstva: sutnist` ta mexanizm zabezpechennya : monografiya. Kyiv: Libra.

Kozlovs`ky`j S. V., Zhurakivs`ky`j Ye.S. (2015) Teorety`ko-metodologichni pidxody` do vy`znachennya kategoriyi «ekonomichna bezpeka» ta skladovy`x ekonomichnoyi bezpeky` Ukrayiny`. Ekonomika ta derzhava. № 6. S. 37–42.

Lokhanova N. (2005) Systema upravlinnia stanom ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva: problemni pytannia, kontseptsiia rozvytku. Ekonomist. №2.S. 52–56.

Geyecz`V. M., Ky`zy`m M. O., Klebanova T. S., Chernyak O. I. (2006). Modelyuvannya ekonomichnoyi bezpeky`: derzhava, region, pidpry`yemstvo: monografiya . Kharkiv. INZhEK.

Polianska A.S., Troshchenkova T.A. (2010) Suchasni tekhnolohii upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. № 29. S. 164–168.

Prus N. V. (2014). Sy`stema ekonomichnoyi bezpeky` pidpry`yemstva. Ponyattya, sutnist`, pry`ncy`py`. Global`ni ta nacional`ni problemy` ekonomiky`. Vy`p. 2. S. 675–679.

Vasy`l`civ T. G., Voloshy`n V. I., Bojkevy`ch O. R., Karkavchuk V. V. (2012). Finansovo-ekonomichna bezpeka pidpry`yemstv Ukrayiny`: strategiya ta mexanizmy` zabezpechennya : monografiya. L`viv.

Shtangret A. M. Karayim M.M. (2012) Anty`kry`zove upravlinnya ekonomichnoyu bezpekoyu pidpry`yemstva: metody`chni aspekty`. Ekonomichny`j visny`k universy`tetu. Pereyaslav-Xmel`ny`cz`ky`j. № 19/2. S. 126–131.

Published
2019-12-23
How to Cite
TKACHUK, V. I., YAREMOV, Y. K., & YAREMOVA, M. I. (2019). MANAGEMENT OF ECONOMIC SECURITY OF BUSINESS ENTITIES. Herald of Kiev Institute of Business and Technology, 42(3), 81-88. https://doi.org/10.37203/kibit.2019.42.13