STRUCTURE AND FUNCTIONAL DESIGN OF REGIONAL LOGISTIC SYSTEM TO PROVIDE SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT

Keywords: regional logistics system, regional resource flow, management of regional development, sustainable development of the region, integration

Abstract

Modern transformations of the content and forms of economic relations on a logistical basis determine the necessity of appropriate transformation of the authorities’ activity in order to ensure the adequacy of regulatory measures implemented. This is especially important in terms of harmonization of regional goals in the context of sustainable development with the objectives of logistical structures operating within the regional space. The logistics methodology in the management of regional development is realized through the formation, abstract modelling, and analysis of the regional logistics system functioning. This article aims to determine the nature, elements’ composition and structure, goals and functions of different actors in the regional space in the formation and management of the regional logistics system (RLS) in the context of its sustainable development. The paper clarifies the content of the interconnection between RLS elements, which is twofold: the actors are interconnected in the process of regional resources use and integrated in the process of their transformation into a value stream with the goal to improve the welfare of the population. The features of the development of such a system and its compliance with the goals of a higher order system (i.e. the regional socio-ecological-economic system) occur under the conditions of development provided by the latter. The functional role of the authorities in managing the RLS lies precisely in defining and regulating the conditions for the desired development of the RLS through information interconnection with economic agents. The levels of the RLS as a management mechanism, its goals and tasks are described through the disclosure of the nature of regional flows, and cover: space, time and cost optimization of resource flow, material flow and flow of value. The latter constitutes the subject of logistic analysis of the authorities and should be carried out from the social well-being point of view, thereby providing the basis for policymaking in accordance with the principles of sustainable development.

References

1. Chala, N.D. (2008). Lohistychni rishennia yak instrument pidvyshchennia efektyvnosti diialnosti mistsevykh orhaniv vlady. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, 1 (20), 171-178.
2. Smyrnov, I.H. (2009). Lohistychnyi chynnyk u protsesakh pidvyshchennia efektyvnosti munitsypalnoi sfery v Ukraini. Ekonomichnyi chasopys-XXI – Economic Annals – XXI, 1-2, 47-50.
3. Smyrnov, I.H. (2010). Heoprostorovi rivni lohistychnykh system ta chynnyky yikh formuvannia. URL: http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2010/Economics/66690.doc.htm
4. Chernova, O.A. (2009). Lohystycheskyi podkhod k upravlenyiu innovatsyonnym razvytyem rehyonalnoi ekonomyky. Nauchnye vedomosty BelHU, 9 (64), 41-47.
5. Prokofeva, T. A., & Lopatkyn, O. M. (2003). Lohystyka transportno-raspredelytelnykh system: Rehyonalnyi aspekt. M.: RKonsult.
6. Rabadanova, Y.A. (2008). Formyrovanye i razvytye rehyonalnoi lohystycheskoi systemy Novosybyrskoi oblasty. Avtoreferat na soyskanye nauch. stepeny kandydata ekon. nauk. Moskva: OAO Instytut issledovanyia tovarodvyzhenyia i konyiunktury optovoho rynka.
7. Moroz, O.D. (2010). Formuvannia rehionalnykh lohistychnykh system: avtoreferat dys. na zdob. kandydata ekonomichnykh nauk. Lutsk: Lutskyi Natsionalnyi tekhnichnyi universytet.
8. Larina, R. R. (2005). Teoretyko-metodolohichni osnovy formuvannia rehionalnykh lohistychnykh system: dysertatsiia na zdob. doktora ekonomichnykh nauk. Donetsk: Donetskyi derzhavnyi universytet upravlinnia.
9. Khvyshchun, N.V. (2012). Pryntsypy lohistychnoho zabezpechennia rozvytku rehionu. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», 749, 507-512.
10. Hryhorev, M. N., & Uvarov, S. A. (2014). Lohystyka. Bazovyi kurs: uchebnyk. Moscow: Yurait.
11. Mahomedov, A. M. (2012). Upravlenye rehyonalnoi ekonomykoi – lohystycheskyi podkhod. UEkS, 12 (48). URL: http://uecs.ru/finansi-i-kredit/item/1744-2012-12-05-10-58-49?pop=1&tmpl=component&print=1
12. Omelchenko, V. Ya. (2009). Lohistychna stratehiia rozvytku svitovoi ekonomiky v umovakh hlobalizatsii: avtoreferat dys. na zdob. doktora ekonomichnykh nauk. Donetsk: Donetskyi Natsionalnyi universytet.

13. Mishenin, Ye.V., & Koblianska, I.I. (2014). Lohistychni osnovy staloho sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehionu. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho unyversytety. Ser. «Ekonomika i menedzhment», 5(60), S. 3-8.
14. Bloemhof-Ruwaard, J., Quariguasi-Frota-Neto, J., Nunen, J.A.E.E. & Heck, E. (2008). Designing and evaluating sustainable logistics networks. International Journal of Production Economics, 111, 195-208. DOI: 10.1016/j.ijpe.2006.10.014.
15. Tan, X.C., Liu, D.C., Li, Zheng, Wang, H.Y., & Zhou, J.X. (2006). Research on the sustainable development-oriented regional logistic planning. Int. J. Services Operations and Informatics, 1: 1(2), 174 – 186.
16. Berdanova, O.V., Borshch, H. A., Vakulenko, V. M., Vasylieva, O. I., Hrynchuk N. M. et al. (2013). Instrumenty rehionalnoho rozvytku v Ukraini: navch. posib.; za red. V. M. Vakulenka, O. V. Berdanovoi. Kyiv: NADU.
17. Uemov, A. Y. (1978). Systemnyi podkhod i obshchaia teoryia system. Moscow: Mysl.
18. Lukynykh, V.F. (2011). Teoryia i metodolohyia upravlenyia mnohourovnevoi rehyonalnoi lohystycheskoi systemoi : avtoref. na soyskanye nauch. stepeny doktora ekon. nauk. Sankt-Peterburh: Sankt-Peterburhskyi hosudarstvennyi inzhenerno-ekonomycheskyi unyversytet.
19. Usmanova, S. B. (2007). Formyrovanye i razvytye mezolohystycheskykh system rehyona: avtoref. na soyskanye nauch. stepeny kandydata ekon. nauk. Ekaterynburh: Uralskyi hosudarstvennyi ekonomycheskyi unyversytet.
20. Koblianska, I. I., Rybalko, N. O., & Mishchenko, O. V. (2015). Lohistychnyi potentsial rehionu: sutnist i metodychnyi pidkhid shchodo yoho otsiniuvannia. Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu. Seriia Ekonomika, 2, 23-30.
21. Chortok, Yu. V., & Rodymchenko, A. O. (2014). Formuvannia orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu upravlinnia ekoloho oriientovanoiu rehionalnoiu lohistychnoiu systemoiu. Ekonomichnyi chasopys-XXI – Economic Annals-XXI, 9-10(2), 60-63.
22. Mishenin, Ye.V., Koblianska, I.I., Ustik, T.V., & Yarova, I.Ie. (2013). Ekolohooriientovane lohistychne upravlinnia vyrobnytstvom: za nauk. red. d.e.n., prof. Ye. V. Mishenina. Sumy: TOV TD Papirus.
23. Myshenyn, E.V., Koblianska, I.I. (2017). Perspektyvy i mekhanyzmy razvytyia «tsyrkuliarnoi» ekonomyky v hlobalnoi srede. Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing and Management of Innovations, 2, 329-343.
24. Afanasenko, I., & Borysova V. (2013). Ekonomycheskaia lohystyka: Uchebnyk dlia vuzov. Standart treteho pokolenyia. Sankt-Peterburh: Pyter.
25. Beliakova, E. V. (2008). Innovatsyonnoe upravlenye v rehyonalnykh lohystycheskykh systemakh. Problemy sovremennoi ekonomyky, 2 (26). URL: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2039
26. Sosnyna, T. N. (1997). Materyalnye potoky proyzvodstva (Teoryia funktsyonyrovanyia): Ucheb. posobye. Samara: Samaskiy aerokosm. unyversytet.
27. Koblianska, I.I. (2017). Ontolohichna kharakterystyka sotsio-ekoloho-ekonomichnykh vzaiemodii yak osnova dlia formuvannia upravlinskykh mekhanizmiv u tsii sferi. Ekonomika ta suspilstvo, 13. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal-13/20-stati-13/1562-koblyanska-i-i
Published
2020-03-20
How to Cite
Koblianska, I. (2020). STRUCTURE AND FUNCTIONAL DESIGN OF REGIONAL LOGISTIC SYSTEM TO PROVIDE SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT. Herald of Kiev Institute of Business and Technology, 43(1), 42-50. https://doi.org/10.37203/kibit.2020.43.06